Institutt for Familiepolitikk (IFP) er en uavhengig internasjonal sivil organisasjon grunnlagt i 2001, med spesiell rådgivende status i ECOSOC i FN, som har som oppgave å fremme og forsvare familieinstitusjonen og dens medlemmer.For å forske og fremme familien

Mål:
Bidra med analyser, forslag og løsninger (ved utarbeidelse av rapporter, studier og meningsmålinger, osv.) for forskjellige regjeringer og på forskjellige forvaltningsnivåer, slik at disse kan hjelpes i beslutningsprosessen innenfor deres respektive områder hvor det er aktuelt å iverksette familiepolitiske tiltak. Oppnå maksimal spredning og effekt i samfunnet av ideene fremholdt av instituttet.
Gjøremål:
Publisering av bøker, brosjyrer, rapporter, osv. Organisering av kurser, seminarer, osv.

Retningslinjer for sosial bevisstgjøring

Mål:
Oppnå at borgerne blir mer bevisste når det gjelder: virkeligheten som de er en del av, sosial, kulturell og økonomisk rolle som familien spiller som institusjon, og verdier så som solidaritet, samhold, rettferdighet, samarbeid, referanser mellom generasjoner, osv. som familien fører over fra en generasjon til en annen. og, som følge av dette, at de engasjerer seg med større ansvar for å gjenskape familien.
Gjøremål:
De blir hovedsakelig basert på kampanjer for bevisstgjøring med hensyn til: globale familieaspekter (viktigheten til institusjonen, rollen som den spiller i samfunnet, osv.) helt konkrete aspekter (forene arbeidslivet med familielivet, kvinners rolle, barnas rettigheter, pensjonister, osv.)

Retningslinjer for dialog og etablering av kontaktnett

Mål:
skape dialog mellom kulturer og mellom personer, institusjoner, amerikanske og europeiske enheter ved å fremme bedre forståelse av familieinstitusjonen på tvers av kulturforskjellene, solidaritet mellom land og folk, og etablering av person- og institusjonsnettverk på begge kontinenter.
Gjøremål:
Samarbeide og fremme seminarer og alle typer sammentreff som gjør det mulig at personer og institusjoner på begge kontinenter tar kontakt med hverandre og skaper kulturell og menneskelig utveksling, osv. Oppsetting av en internettportal om familien som gjør det mulig å: § få tilgang til informasjon om aktiviteter, dokumenter, forskningsarbeider fra institusjoner, og § få etablere kontakt mellom institusjoner og familier gjennom fora for debatt, chats osv.

Retningslinjer for samarbeid og utvikling

Mål:
Utvikle samarbeidsprosjekter med forskjellige land for å bistå med rådgivning og implementering av familiepolitikk.